Teleton

Teleton Gruppe – EU

Teleton Electro (UK) Co. Ltd., Teleton House, Waterhouse Lane

 

AB 21

In 1969 VHF Supplies listed a Teleton AB 21 –  5 band 15 transistor radio

Model 136 F4

Are the AB 21 and the 136 F4 the same radio?

 

Teleton TF-181

vintage.airband@gmail.com